Menu

06 05.2015

OC komunikacyjne. Na czym polega ubezpieczenie OC komunikacyjne i co to jest obowiązek ubezpieczeniowy?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów jest obowiązkowe.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów jest obowiązkowe.  Oznacza to, że każdy kto posiada pojazd podlegający rejestracji jest zobowiązany wykupić polisę OC i nie ma tu znaczenia fakt czy pojazd jest używany czy też nie.

Ustawodawca narzucił obowiązek ubezpieczenia by chronić wzajemne interesy użytkowników dróg. Ubezpieczenie OC komunikacyjne chroni więc posiadaczy aut, pojazdów ciężarowych, ciągników, motocykli, motorowerów itp., przed roszczeniem poszkodowanych, a poszkodowanych zabezpiecza przed ewentualną niewypłacalnością sprawcy.

Niespełnienie obowiązku zawarcia, posiadania ubezpieczenia zgodnie z warunkami  ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124 poz. 1152 z późn. zm.) jest tożsame z tym iż:

dany pojazd porusza się po drogach nielegalnie,

w przypadku kolizji lub wypadku na sprawcy zdarzenia oraz posiadaczu pojazdu ciąży obowiązek pokrycia finansowych konsekwencji naprawienia szkody, które mogą być ogromne (zwłaszcza gdyby nastąpiła szkoda na osobie),

właściciel nieubezpieczonego pojazdu nieuchronnie naraża się na karną opłatę, której wysokość zależy od długości okresu pozostawania bez ważnego OC danym roku kalendarzowym.  Opłata ta niejednokrotnie przewyższa koszt samej polisy OC.