Menu

21 04.2015

OC. Co jest przedmiotem i jaki jest zakres ubezpieczenia OC komunikacyjnego?

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem w czasie trwania ochrony wyrządziła szkodę powstałą w związku z ruchem tego pojazdu.

Zgodnie z obowiązującym prawem każdy posiadacz pojazdu mechanicznego jest zobowiązany wykupić umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem w czasie trwania ochrony wyrządziła szkodę powstałą w związku z ruchem tego pojazdu.

Ochroną objęte są następstwa szkód na osobie: śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź na mieniu: utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Szkoda powstała w związku z ruchem pojazdu mechanicznego to również taka, która powstała w trakcie: wsiadania do pojazdu mechanicznego i wysiadania z niego, przy załadowaniu i rozładowaniu pojazdu mechanicznego, podczas zatrzymania, postoju, garażowania.

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium RP i na zasadzie wzajemności  również zdarzenia powstałe na terytorium państw , których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego.

Przepisy dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych mają zastosowanie także do posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym przed jego rejestracją oraz posiadacza lub kierującego pojazdem historycznym albo pojazdem wolnobieżnym, od chwili wprowadzenia tych pojazdów do ruchu.

Od 1 stycznia 2004 r. obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124 poz. 1152 z późn. zm.).